Obecní úřad: CZECH POINT

DOMŮ > 
CZECH POINT - výpisy na počkání:

1. katastr nemovitostí
2. obchodní rejstřík
3. živnostenský rejstřík
4. rejstřík trestů
5. registr živnostenského podnikání
6. registr řidičů - bodové hodnocení
7. seznam kvalifikovaných dodavatelů
8. registr MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství")
9. insolvenční rejstřík
10. konverze dokumentů

Výpisy lze získat v těchto dnech a hodinách na Obecním úřadě Velká Dobrá:

Po 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
St 8.00 – 12.00 13.00 -  17.00 hod.

Za výpisy jsou stanoveny tyto sazby správních poplatků:
 • výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku,výpis z živnostenského rejstříku, seznam kvalifikovaných dodavatelů, registr MA ISOH, insolvenční rejstřík za první stránku správní poplatek 100,- Kč, za každou další i započatou stránku správní poplatek 50,- Kč
 • výpis z rejstříku trestů za přijetí žádosti správní poplatek 100,- Kč 
 • výpis bodového hodnocení z registru řidičů za výpis správní poplatek 100,- Kč
 • registr živnostenského podnikání za přijetí podání správní poplatek 50,- Kč, další poplatek vybíráme dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán (vždy).
 • konverze dokumentů za každou stránku provedené konverze dokumentů je správní poplatek 30,-Kč
 • Pro výpis z katastru nemovitostí je nutné zadat číslo listu vlastnictví popř. číslo pozemku nebo stavby a název katastrálního území.
 • Pro výpis z obchodního, živnostenského rejstříku a seznam kvalifikovaných dodavatelů je potřeba znát identifikační číslo.
 • Pro výpis z insolvenčního rejstříku je potřeba znát – identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba)
 • Pro podání žádosti a vystavení výpisu z rejstříku trestů je nutné prokázat se platným občanským průkazem.
 • Pro výpis bodového hodnocení je nutné předložit řidičský průkaz a doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Pro registr MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") je nutné prokázat se platným občanským průkazem a znát identifikační číslo.

Podání Živnostenskému úřadu :

Pokud chce zájemce učinit elektronické podání Živnostenskému úřadu, nejprve si vyplní registrační formulář, který nalezne na webových stránkách Hospodářské komory ČR (www.komora.cz), kde mu systém následně vygeneruje číslo tzv. tiketu. Toto číslo sdělí na kontaktním místě Czech POINT (na OÚ) a současně předloží doklady k ověření své totožnosti, nečastěji občanský průkaz, zaplatí příslušný správní poplatek a sdělí, kterému Živnostenskému úřadu je podání určeno. Je-li to nutné, odevzdá i příslušné přílohy k podání v listinné podobě. Žadatel pak obdrží potvrzení o úhradě poplatku i o doručení svého podání. Na OÚ lze do kontaktního místa Czech POINT přinést i vyplněný vytištěný formulář podání Živnostenskému úřadu včetně příloh. I zde obdobně jako u elektronického podání bude ověřena jeho totožnost, uhradí správní poplatek a dostane potvrzení o doručení. Pokud je pro podání stanovena zákonná lhůta, je splněna, je-li posledního dne lhůty učiněno elektronické podání nebo odevzdán vyplněný formulář v kontaktním místě Czech POINT. V ostatních případech lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho doručením Živnostenskému úřadu.
Pro oba případy podání je nutné důrazně upozornit, že pracovnice Czech POINTu neprování a ani není oprávněna provádět kontrolu správnosti a úplnosti podání, její úloha je pouze zprostředkovatelská, protože OÚ Velká Dobrá není Živnostenským úřadem.

 

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012